Välj en sida

FIRO-B test

FIRO-B testet som det kallas är ett redskap för att se hur olika sorters beteenden faller sig mer eller mindre naturliga för en individ. Det är egentligen inte ett vanligt test utan mer en utvärdering. Förkortningen står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation- Behaviour.

FIRO teorin har funnits länge, den utvecklades redan efter andra världskriget. I denna teori så visas det på hur alla grupper fungerar enligt ett visst mönster. De går igenom tre olika faser, samt vissa mellanliggande viloperioder, som slutligen gör dem mer eller mindre effektiva. Om gruppen ändras så går den automatiskt tillbaka till början för att återigen komma igenom de olika faserna.

 

Vad kan du se med FIRO-B?

Under den andra fasen så ska alla i gruppen hitta sin plats. Det finns utrymme för flera olika sorters individer, det är inte alla som måste ligga i täten. Men hela tiden, under alla faserna, så ska en ledare vara närvarande och föra gruppen mot sitt slutliga mål. Denna ledare har en viktig position eftersom det handlar om att vara flexibel och anpassa sig till var gruppen befinner sig. i början måste ledaren kunna styra mer, medan i den slutliga fasen ska han eller hon befinna sig i bakgrunden. Mer som en referens än en som styr och ställer.

Det är alltså mycket viktigt att klara av att vara ledare, att föra gruppen mot ett närmare samarbete och en större effektivitet. Hela FIRO modellen kom till för att den amerikanska försvaret funderade över varför olika grupper med i stort sett samma komposition klarade av sina uppgifter på så helt skilda nivåer. En hel del hänger på vilken ledare de har.

Men även de andra medlemmarna i gruppen behöver känna till hur dynamiken dem emellan fungerar och hur de ska relatera till varandra. Hur du uppfattas av andra och vad som kan förorsaka konflikter. Vilka miljöer som de trivs bäst i och hur de kommunicerar.

Ett FIRO-B test kan alltså vara till nytta för ledarutbildningar men även utvecklingen av dina medarbetare. Det är ett sätt att se vem som klarar av och ge dem de instrument som behövs för att fungera bättre i en grupp. Detta kommer att göra dem mer effektiva och produktiva, samtidigt som det även ökar deras egen trivsel.

 

FIRO-Bs komponenter

Du har tre huvudsakliga inriktningar med FIRO-B.
• Integration
• Kontroll
• Tillgivenhet eller ömhet

I tillägg till dessa tre grupper så finns det sedan två undergrupper till varje område, nämligen
• Uttryckt
• Önskad

När du sedan kombinerar dessa olika grupper så får du sex områden som FIRO-B testet ser närmare på.

 

Integration

Du har två olika former av integration. Dels din egen, det vill säga uttryckt integration. Men även vad du förväntar dig av andra, eller önskad integration. När det kommer till uttryckt integration så handlar det mycket om hur du behandlar andra personer. Hur pass mycket du anstränger dig för att inkludera dem i gruppen. Något som också är av vikt är hur du går till väga, vilka verktyg du använder dig av för att bidra till att gruppen blir homogen.

Samtidigt så är det också uttryckt integration som beskriver hur mycket eller på vilket sätt du själv försöker få andra att inkludera dig i gruppen. Om du får höga poäng på detta område så brukar det vara en indikation på att du trivs i flera sociala grupper och situationer. Du har en stor förmåga att vara social och umgås med andra.

Men integration är också en fråga om hur pass mycket du vill att andra ska inkludera dig i sina grupper. Önskad integration är inte nödvändigtvis aktiv, som den uttryckta integrationen. Du tar inte alltid själv initiativet att bli en del av helheten, men det är något du skulle vilja. Det har alltså att göra med var du vill befinna dig, och med vem.

 

Kontroll

Även denna del är uppdelad i två områden. Den uttryckta kontrollen kan visa hur pass avslappnad du är med att ta ledningen. Eller tvärtom, hur lite du tycker om att vara den som påverkar andra. En högre poäng här är ett tecken på att du tycker om att organisera och ta ansvar för andra. Med andra ord kan det visa om du är ledartypen eller inte.

Det är samma sak med den önskade kontrollen. Denna kan visa hur väl du trivs med att få klara instruktioner och förväntningar av andra. Det vill säga om du kan känna dig väl till mods med att någon annan tar ledningen och talar om för dig vad du ska göra.

 

Tillgivenhet

Detta kan ibland vara ett av de svårare områden för grupperna. Uttryckt tillgivenhet innebär att du intresserar dig för andra på en mer personlig nivå, alltså inte bara med det arbete som gruppen har att utföra. Om du tycker det är okej att stödja och ta hand om andra på ett personligt sätt kommer du att få högre poäng i denna kategori. Det inkluderar också hur pass öppen du kan vara med de andra.

Den önskade tillgivenheten, å andra sidan, visar hur obesvärad du är när andra visar ett personligt intresse för dig. En hög poäng innebär att du känner dig väl till mods när andra är varma och öppna med dig. Du lyssnar gärna när de berättar om personliga situationer, eller försöker uppmuntra dig.

Inom var och en av dessa sex kategorier så får du en poäng på mellan 0- 9. Dessa delas sedan upp i tre delar:
• Låg: 0- 2
• Medium: 3- 6
• Hög: 7- 9

Men testet går ännu djupare och visar även poängen från en annan vinkel, nämligen:
• Integration
• Kontroll
• Tillgivenhet
• Uttryckt
• Önskad
• Övergripande eller total

 

Vikten av att veta vilken typ du är

Vare sig du gör testet själv eller använder det för dina medarbetare så är det en klar fördel att ha full kunskap om vilken typ du är. Hur en person reagerar i olika situationer och med andra människor är direkt relaterat till hur de fungerar i en grupp. FIRO visar på hur alla försöker hitta fram till sin roll i gruppen under den andra fasen. Alla kan inte vara framträdande, eller ledande, utan det blir ofta en uppdelning av något slag. Kanske inte medvetet, men helt naturligt grundat på vilken sorts personlighet du har.

För den som sätter samman grupperna kan FIRO-B testet vara till hjälp för att kombinera olika grupper. Det är inte bara de enstaka områdena som har ett inflytande på hur gruppens dynamik kommer att bli. Även en kombination av de olika poänggrupperna kan visa dig hur det hela kommer att fungera. Genom att sätta samman en grupp med de rätta förutsättningarna grundat på det här testet, desto större chans har du att det kommer att bli en framgång.

Ett företag är intresserat av att vara effektiva, att kunna producera så mycket som möjligt med minsta möjliga insats. Men för att detta ska fungera måste du investera en del, det vill säga det kostar dig något. Det här är en helt naturlig del av att driva verksamhet, vare sig du säljer produkter eller tjänster. Här kan du dock spara in både tid och pengar genom att skapa grupper som verkligen kan samarbeta och vara produktiva.

 

Starkare och svagare kombinationer för integration

En liknande poängskala för både uttryckt och önskad integration är en stark kombination. När både din uttryckta integration samt den önskade är höga så är det ganska klart för alla runt omkring dig att du vill vara en del av gruppen. Att du också är villig att jobba för detta samt att du är öppen för att aktivt inkludera andra. Om du däremot har låg uttryckt och önskad integration är det uppenbart att du egentligen inte vill vara med i de sociala grupperna. Det blir inga missförstånd utan alla vet precis var de står med dig.

När integrationen har olika poäng för uttryckt och önskad kan det däremot bli problematiskt. Du kommer inte att avge klara signaler och folk kan lätt bli missledda. Om du har höga poäng på uttryckt integration så innebär detta att du gärna vill vara en del av gruppen. Men andra ska inte ta initiativet till att bjuda in dig utan det ska komma från dig själv. Det här låter som en motsägelse, du vill vara med men de andra får inte göra något åt det.

En som har svag uttryckt integration men hög önskad kan lätt bli utfrusen. För du vill väldigt gärna vara en del av gruppen, men visar inte detta. Därför kan de andra få det intrycket att du vill hålla dig för dig själv. De kanske inte gör en ansträngning att bjuda in dig eller integrera dig. Men eftersom detta är tvärt emot vad du egentligen önskar så kommer du inte att känna dig tillfreds eller lycklig.

 

Kontroll som är stark eller svag

När det kommer till kontroll kan det vara en fördel med att ha olika poäng för de båda kategorierna. En stark uttryckt kontroll men med en svag önskad kontroll kan göra personen till en naturlig ledare. Någon som vill ta ledningen men som inte gärna blir tillsagd vad han eller hon ska göras. Det viktiga här är att kombinera en liknande personlighet med någon som har omvända poäng. En som har svag uttryckt kontroll, som tycker det är ganska skönt att slippa vara den som tar ledningen. Men som däremot har en stark önskad kontroll, och tycker om när andra leder dem och skapar en struktur för gruppen.

Däremot så kan det bli konfrontation eller problematiska situationer med två personer som har ungefär samma poäng inom kontroll. Om båda har stark uttryckt kontroll, men svag önskad kontroll, kan det mer eller mindre bli en maktkamp om vem som ska bestämma. Det är nästan lika illa om båda har svag uttryckt kontroll och hög önskad kontroll. Troligtvis blir det inga större konflikter, eftersom båda två inte har någon önskan om att styra.

Faktum är att det inte blir så mycket gjort över huvud taget. Det kommer att saknas ett tydligt ledarskap och gruppen kommer inte att vara så särdeles effektiv eller strukturerad.

 

Kombinationer av tillgivenhet som sänder olika signaler

Tillgivenhet handlar om hur mycket du vill vara involverad i andra personers liv men också hur mycket du tillåter dem att komma nära dig själv. Om du har höga poäng för både uttryckt och önskad tillgivenhet så är du intresserad av andra, du finns tillgänglig för dem. Samtidigt så tycker du om när de i sin tur visar ett intresse i hur du mår. Denna kombination är stark och kan fungera bra. Det kan dock bli lite svårt om andra inte återgäldar dessa känslor. Då kan du lätt känna dig utbränd, eller uppleva att det bara är du som visar tillgivenhet eller intresse.

Någon som har låga poäng på båda formerna av tillgivenhet tycker om att hålla sig för sig själv. De blir inte involverade i andras liv och önskar helst att andra ska lämna dem ifred. Denna typ av kombination kan lätt göra att du framstår som kall och att du inte bryr dig om andra.

En del personer har höga poäng på uttryckt tillgivenhet. De tycker om att visa intresse för andra och vill gärna vara där för dem. Om de har låga poäng på önskad tillgivenhet så vill de helst inte att andra ska behandla dem på samma sätt. Detta kan verka förvirrande på de andra i gruppen eftersom du verkar avslappnad när du kommunicerar med andra och försöker hjälpa dem men inte tillåter någon annan att komma nära dig.

Likaså kombinationen låga poäng för uttryckt tillgivenhet men höga för önskad kan ge blandade signaler. Du tar inte initiativet att komma nära de andra, och är inte öppen med dem. Men innerst inne så har du ett stort behov för stöd och uppmuntran. Du vill att andra ska vara öppna med dig men utåt sett så verkar du inte vara särskilt intresserad av tillgivenhet.

 

Varför ta ett FIRO-B test?

Det finns ett ordspråk som säger att ingen människa är en ö. Vad detta innebär är att alla är beroende av att vara tillsammans med andra personer. En vanlig människa trivs allra bäst i grupp, vare sig det är i familjen eller på jobbet. Inte så att du måste vara tillsammans med folk 24 timmar om dygnet. Men alla är en del av grupper, om inte annat i samhället.

Därför kan det vara bra att veta vilken typ av människa du är. Hur du fungerar och med vilka personligheter som du kommer bäst överens. Det kan förklara en hel del och även hjälpa dig undvika konfrontationer eller kniviga situationer.

Framför allt så används dock FIRO-B testet på arbetsplatsen. För här är det extra viktigt att veta vem du har att göra med. Det kan leda till ett enormt slöseri med dina resurser om du sätter fel sorts kombinationer i en grupp. Samtidigt så kan du utnyttja deras starka sidor maximalt genom att kombinera de rätta personligheterna.

FIRO-B testet har därför tagit sin plats som en del av många ledarutbildningar. Det är vanligt idag att gå vidare och fördjupa sig i hur en bra ledare ska vara. För att en verksamhet ska ha framgång och nå högre nivåer så krävs det lite extra insats från framför allt ledningen. Det handlar allt mer om att kunna inspirera medarbetarna till att ge sitt allra bästa.

Ett sätt att öka företagets effektivitet är genom att skapa grupper eller team med de rätta kombinationerna. Egentligen är det en liten detalj som kan göra en enorm skillnad. Om du kan utnyttja folks naturliga instinkter eller karaktärsdrag inom dessa olika områden så får du en extra draghjälp. Det motsatta är också sant. Om du sätter samman en grupp utan att tänka närmare på deras personlighet kan du få en avdelning som är full av konflikter.

Det handlar alltså om att skapa en arbetsmiljö som är trivsam och som främjar produktivitet. Oavsett vad gruppen ska åstadkomma så blir det alltid bättre om den är kombinerad korrekt. Alla vinner därför på att veta vilken sorts personlighet de har och med vem som de kan fungera allra bäst. Detta är en anledning till att allt fler företag låter sina anställda gå igenom FIRO-B testet. Det är en långsiktig investering som lönar sig flera gånger om.

Kontakt & hjälp

08-000 000

Följ Oss
© Firomodellen.se ・Cookies ・Integritetspolicy